Elektrika.cz, reportá?ní portál instala?ní elektrotechniky, vyhlá?ky, schémata zapojení .

Oddíly

www56comNástavn? ráme?ek pro krabice ?ady KU, KP a KUH utopené v omítce. Pou?ití i pro p?ístroje ve sdru?en?ch ráme?cích s rozte?í 71 mm. Mo?nost dělení po 5 mm – pět nástavn?ch ráme?k? v jednom. Nástavn? ráme?ek pro zv??ení krabice umístěné p?íli? hluboko pod povrchem omítky. A pro? zrovna 5x5? V?dy? nástavné ráme?ky jsou na trhu ji? od nepaměti! Poslechněte si podrobnosti o této novince p?ímo od produktového mana?era KOPOS Kolín ...

Jedna z novinek KOPOS roku 2020 p?i?la v období koronaviru a její oznámení odborné ve?ejnosti se muselo obejít bez osobní prezentace na veletrzích. O zapěňovací krabici KPZ-1 ur?ené do po?árně dělících p?í?ek nám pověděl podrobnosti Ji?í Něme?ek, produktov? specialista kolínského KOPOSu. V?hodou této krabice je, ?e vstupní otvory jsou vyrobeny z měk?eného materiálu, kter? zaji??uje vzduchotěsnost prostupu mezi krabi?kou a do ní instalovan?m kabelem nebo trubkou ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otev?ela spole?nost VARNET. Vznikla fúzí spole?ností STASANET a VARIANT plus. Obě tyto zna?ky byly velice známé jako distributo?i slaboproud?ch technologií pro bezpe?nost a správu budov na ?eském trhu. Je?tě jako samostatně p?sobící spole?nosti byly v ?ervenci 2019 p?evzaty akciovou spole?ností ELKOV elektro. Ta se tak stala jedin?m vlastníkem obou firem. Vznikla nová spole?nost VARNET, ale Michal Vodi?ka nám ?ekl víc ...

Elektronické obchodování dává po?ízení jakéhokoliv za?ízení zcela jin? rozměr! D?íve úzce specializované obchody vyu?ívají digitalizované logistiky a roz?i?ují své nabídky s podstatně vět?ím rozsahem ne? bychom ?ekali. V K&V ELEKTRO m??ete nově po?ídit zahradní ?erpadla Easy Pump, oblíbené hadice ?eské firmy Valmon nebo produkty z designové ?ady zavla?ování Lime a Fuxia zna?ky G. F. Garden.

Monitorování spot?eby má také jin? v?znam ne? zji??ování celkov?ch náklad? v?ech provoz?. P?i hospoda?ení s energií se také díváme na rozlo?ení zátě?í do fází, zatí?ení v ?ase, hlídání ?tvrthodinového minima ... víme, ?e jde o mnoho proměnn?ch, které se v ?ase mění a pokud charakter vyu?ití budov volí ka?d? nov? nájemce jinak, pak je na místě znovu prově?it toky energií. V domácnosti nejde o velké peníze. U pr?myslov?ch objekt? jde v?ak o poměrně zásadní ?ísla ...

eDEHN#27: Parametry vněj?ího LPS ?ivě DNES v 11:00 hodin!

Pro návrh ochrany p?ed bleskem je zásadní navrhnout ochranu podle parametr? bleskov?ch proud? ze ......

LIVE EATON: Moderní elektroinstalace xComfort bez zbyte?ného sekání

Co byste ?ekli na to, kdybyste p?i p?ípravě elektroinstalace u? nemuseli k vypína??m vést ?ádné ......

ENERGY BOX monitoruje spot?ebu v?robního provozu. P?j?te si jej!

Monitorování spot?eby má také jin? v?znam ne? zji??ování celkov?ch náklad? v?ech provoz?. P?i ......

Osobní nástroje

DT#1 O Digitální továrně 2.0 v roce 2020

Podívejte se na první webcast DT#, kter? se zamě?il na p?edstavení konceptu Digitální továrny 2.0. O tom, co se ji? několik měsíc? p?ipravuje diskutovali Zdeněk Havelka, jednatel ...www56com
24.06.2020 K Dlouh?m stráním vyrazily elektromobily. V Jeseníkách byla k vidění dlouhá kolona elektro vozidel. Automobily se zásobníkem energie v baterii se vydaly na cestu z Ostravy k p?e?erpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně, její? horní nádr? je největ?í baterií na uchovávání elekt?iny v ?esku. Trasu byla symbolicky zakon?ena ve sportovním areálu Kouty v Lou?né nad Desnou pod ...

eDEHN#27: Parametry vněj?ího LPS ?ivě DNES v 11:00 hodin!

24.06.2020
eDEHN#27: Parametry vněj?ího LPS ?ivě DNES v 11:00 hodin!
Pro návrh ochrany p?ed bleskem je zásadní navrhnout ochranu podle parametr? bleskov?ch proud? ze souboru norem ?SN EN 62305 ed.2. Těmi jsou vrcholová hodnota bleskového proudu, náboj bleskového proudu, strmost bleskového proudu a elektrodynamické síly F. A mnozí víme, ?e bleskov? proud m??e vyvinout tepelné, mechanické, elektrodynamické, kombinované, jisk?ící, elektromagnetické a nebo také vysokonapě?ové ú?inky ...
-B- 30 denní zóna dostupn?ch diskusí
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
23.06.2020 Principy KNX v kostce. Tak nějak lze charakterizovat ?estnácti stránkv? e-book vydan? ?eskou národní skupinou ?len? a partner? KNX. Popisuje klasick?, konven?ní systém elektroinstalace. Následně se zmiňuje o sběrnicovém systému. Zmiňuje se o v?hodách a specificích. Jde o dokument, kter? technicky sm??lejícím ...

MediaLIVE EATON: Moderní elektroinstalace xComfort bez zbyte?ného sekání

23.06.2020
LIVE EATON: Moderní elektroinstalace xComfort bez zbyte?ného sekání
Co byste ?ekli na to, kdybyste p?i p?ípravě elektroinstalace u? nemuseli k vypína??m vést ?ádné kabely. Velmi ?asto se stává, ?e si stavebník ve fázi realizace elektroinstalace rozmyslí umístění vypína?? a elektriká? pak musí p?edělávat hotové rozvody. Jděte na to chyt?e. Pou?ít lze naprogramované sady GO Wireless s bezdrátovou komunikací ze sortimentu EATON xComfort pro nejbě?něj?í aplikace, jako je ovládání ...
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik

MediaENERGY BOX monitoruje spot?ebu v?robního provozu. P?j?te si jej!

22.06.2020
ENERGY BOX monitoruje spot?ebu v?robního provozu. P?j?te si jej!
Monitorování spot?eby má také jin? v?znam ne? zji??ování celkov?ch náklad? v?ech provoz?. P?i hospoda?ení s energií se také díváme na rozlo?ení zátě?í do fází, zatí?ení v ?ase, hlídání ?tvrthodinového minima ... víme, ?e jde o mnoho proměnn?ch, které se v ?ase mění a pokud charakter vyu?ití budov volí ka?d? nov? nájemce jinak, pak je na místě znovu prově?it toky energií. V domácnosti nejde o velké peníze. U pr?myslov?ch objekt? jde v?ak o poměrně zásadní ?ísla ...
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
21.06.2020 TIP na neově?en? mě?icí transformátor PRO24. P?ístrojové transformátory proudu typu PRO24 jsou konstruovány v násuvném, rozebíratelném provedení s otvorem pro primární vodi? pr?měru 24mm. ?Instalace mě?icího transformátoru na vodi? je mo?ná bez rozpojení vodi?e. T?ída p?esnosti 1-3% (dle mě?eného ...
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
20.06.2020 IP007# ?asté dotazy v Pr?myslu 4.0 ... Jedna z krátk?ch diskusí Miroslava Mina?íka a Ji?ího Holoubka o někter?ch otázkách na které se odpovědi v ?asopisech neobjevují. Některé souvislosti si musíme vysvětlit mezi sebou. T?eba ji? samotn? název Pr?mysl 4.0 skr?vá něco zcela jiného, ne? to, co někte?í interpreti prezentují na ...
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik

MediaR4M: Co budeme v budoucnu pova?ovat za osobní data?

19.06.2020
R4M: Co budeme v budoucnu pova?ovat za osobní data?
Kdo dnes doká?e predikovat to, co budeme v blízké digitální době pova?ovat za osobní data? I p?esto, ?e existuje zákon 101/2000sb. a proslulé GDPR, stejně se na?e cenná data "někde" toulají internetem. Ka?dodenní praxe nám dokazuje, ?e b?t digitálně zdr?enliv? je více ne? na místě. Samoz?ejmě to nemá znamenat, ?e musíme podléhat skepsi v??i novodob?m technologiím. Jen si musíme uvědomit, ?e nezanecháváme pouze pachové stopy a otisky prst? ...
-B- 30 denní zóna dostupn?ch diskusí

MediaLIVE TECO: Uplatnění FOXTROTu v projektech bytov?ch dom?

18.06.2020
LIVE TECO: Uplatnění FOXTROTu v projektech bytov?ch dom?
Pro? zrovna v projektech bytov?ch dom?? Co je my?leno bytov?m domem? Jaké jsou pot?eby obyvatel, vlastník?, nebo t?eba správc?? Jak takové pot?eby zaji??ovat a ?ím? Jak? je dnes standardní stav ?ízení podobn?ch objekt?? Co v takov?ch p?ípadech umí vy?e?it FOXTROT? Kdo navrhne vhodnou strukturu? Jak za?ít? Jak? je vhodn? postup?

MediaLIVE PHXC: Programování pro elektriká?e, které zvládne ka?d? #5

18.06.2020
LIVE PHXC: Programování pro elektriká?e, které zvládne ka?d? #5
Pát? díl workshopu se zamě?í na zhasínání světel u pohybov?ch ?idel p?i ne?innosti. V této ?ásti seriálu o programování PLC Logic se z minulé ?ásti roz?í?í tla?ítko k ovládání světel o funkci ovládání ventilátoru. A poslední věcí bude zpracování analogového signálu teploměru k ovládání vytápění. O? jde? Modul logiky PLC s vhodn?mi zásuvn?mi relé. Modulární provedení umo?ňuje rozmanité mo?nosti pou?ití. Díky Logic+ máte navíc k dispozici intuitivně ovládan? software pro rychlou realizaci sv?ch projekt?.
-B- 30 denní zóna dostupn?ch diskusí
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
-B- 30 denní zóna dostupn?ch diskusí
17.06.2020 TIP na LED závěsná svítidla DEOS. Jde o závěsné kruhové svítidlo v?etně elektronického p?ed?adníku. Těleso ze segment? PETG je pokryto barevnou fólií. Barevné provedení svítidla je volitelné. Existuje mo?nost vytvo?ení nápisu ve fólii dle zadání do v?roby. Spodní opálov? kryt z PMMA. Závěs se ...

MediaLIVE ABB: O praktickém pou?ití spolehliv?ch styka?? AF

17.06.2020
LIVE ABB: O praktickém pou?ití spolehliv?ch styka?? AF
O styka?ích ?ady AF, které jsou standardně vybaveny technologií AF, stanovují nové mě?ítko v oboru, bude dnes hovo?it Petr K?nig v ?ivém vysílání. Víte, ?e elektronicky ?ízená cívka styka?? AF poskytuje ?adu v?hod oproti konven?ním alternativám? M??e vás zajímat optimalizace logistiky a sní?ení administrativních v?daj? díky ni??ímu po?tu variant v?robk?, globální podpora a mo?nost pou?ívat v?robky celosvětově: 100-250V, AC/DC cívka, která pokr?vá v?echna standardní sí?ová napětí, díky spot?ebě energie cívky ...

MediaeDEHN#26: Parametry p?epě?ov?ch ochran

17.06.2020
eDEHN#26: Parametry p?epě?ov?ch ochran
Svodi?e p?epětí jsou nedílnou sou?ástí elektrick?ch instalací ji? po několik desítek let. Nesta?í svodi? jen tak instalovat, musí se dob?e zapojit a umístit na správné místo. Ka?d? svodi? p?epětí má r?zné parametry, které je d?le?ité nejenom znát, ale ově?it jejich vhodnost na daném místě. Je problém, kdy? je svodi? na vy??í ne? provozní napětí? Jaké vlastnosti musí mít jeho vnit?ní konstrukce, která je zodpovědná za jeho bezpe?nost? O tomto v?em budeme hovo?it ve webcastu ...
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
-B- 30 denní zóna dostupn?ch diskusí
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
16.06.2020 DNA p?edstavuje MINI LED p?ed?adníky. Helvar vyrábí LED drivery s ozna?ením MINI. K ji? d?íve uvolněn?m typ?m nyní p?ibyly i stmívatelné verze s DALI-2 a nestmívatelná verze 40 W s mo?ností nastavení v?stupního proudu. MINI LED drivery jsou skvělou volbou pro pou?ití ve svítidlech s po?adavky na ...

Zahradní hadice, ?erpadla a dal?í sortiment k zavla?ování zahrady nově v K&V ELEKTRO

16.06.2020
Zahradní hadice, ?erpadla a dal?í sortiment k zavla?ování zahrady nově v K&V ELEKTRO
Elektronické obchodování dává po?ízení jakéhokoliv za?ízení zcela jin? rozměr! D?íve úzce specializované obchody vyu?ívají digitalizované logistiky a roz?i?ují své nabídky s podstatně vět?ím rozsahem ne? bychom ?ekali. V K&V ELEKTRO m??ete nově po?ídit zahradní ?erpadla Easy Pump, oblíbené hadice ?eské firmy Valmon nebo produkty z designové ?ady zavla?ování Lime a Fuxia zna?ky G. F. Garden.
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
15.06.2020 TIP na bezdrátov? OpenTherm termostat s WiFi modulem BT52 WiFi. Ovládání p?es Wi-Fi a s aplikací EOB PT-WiFi pro chytré telefony lze plně ovládat topn? systém i mobilními daty. Umí devět t?denních program?, ?est teplotních změn na den, programování po 10-ti minutách a 0.5°C, mo?nost programování po ...

MediaJak vznikl VARNET se ptáme Michala Vodi?ky

15.06.2020
Jak vznikl VARNET se ptáme Michala Vodi?ky
Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otev?ela spole?nost VARNET. Vznikla fúzí spole?ností STASANET a VARIANT plus. Obě tyto zna?ky byly velice známé jako distributo?i slaboproud?ch technologií pro bezpe?nost a správu budov na ?eském trhu. Je?tě jako samostatně p?sobící spole?nosti byly v ?ervenci 2019 p?evzaty akciovou spole?ností ELKOV elektro. Ta se tak stala jedin?m vlastníkem obou firem. Vznikla nová spole?nost VARNET, ale Michal Vodi?ka nám ?ekl víc ...
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
14.06.2020 PODCAST LIVE TECO: Pokud majitel domu p?em??lí o chytré elektroinstalaci. Na trhu existuje neuvě?itelné mno?ství za?ízení s nálepkou SMART. Zasvěcení dob?e ví, ?e v p?evá?né vět?ině avízovaného zbo?í v?bec nic chytrého není. V tomto webcastu se zamě?íme na FOXTROT. Pro? jej má majitel rodinného domu ...
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
Témata je?tě neza?azená do p?íslu?n?ch rubrik
«?erven 2020 »
Po ?t St ?t So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
1.06.2020
08:05 - BRNO - Kurzy revizních technik? elektrick?ch za?ízení kategorie E2A
2.06.2020
BRNO - Kurzy revizních technik? elektrick?ch za?ízení kategorie E2A

09:00-10:00 ClickMeeting HAGER: Volta – moderní ?e?ení rozvodnic
3.06.2020
BRNO - Kurzy revizních technik? elektrick?ch za?ízení kategorie E2A

11:00-12:00 LIVE eDEHN#24: Ochrana v?vodu uzemnění, ochrann? úhelník, trubka, nebo zaváděcí ty??
4.06.2020
BRNO - Kurzy revizních technik? elektrick?ch za?ízení kategorie E2A

13:00-14:30 LIVE TECO: Pro? chtít FOXTROT?
5.06.2020
BRNO - Kurzy revizních technik? elektrick?ch za?ízení kategorie E2A - 16:45
8.06.2020
13:00-14:00 LIVE: O digitalizaci AUTO ?KODA s Luká?em Kousalem
9.06.2020
09:00-10:00 ClickMeeting HAGER: ?vod do sběrnicov?ch systém? KNX aneb d?vody pro? se věnovat domácí automatizaci
10.06.2020
11:00-12:00 LIVE eDEHN#25: Konstrukce jíma?? od 20 cm po 20 metr?
11.06.2020
08:00-16:00 PARDUBICE - kurz Vyhlá?ky ?. 50/1978 Sb.

11:00-12:00 LIVE PHOENIX: ?tvrt? díl workshopu se zamě?í na osvětlování

13:00-14:00 LIVE TECO: Foxtrot v pr?myslu
15.06.2020
09:00-13:00 PRAHA - Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu
16.06.2020
09:00-10:00 ClickMeeting HAGER: Elektroinstala?ní p?ístroje Berker a on-line konfigurátor
17.06.2020
09:00-14:30 PRAHA - Obsluha a práce na elektrick?ch za?ízeních dle ?SN EN 50110-1 ed. 3 a komentá?e TNI 34 3100

11:00-12:00 LIVE eDEHN#26: Parametry p?epě?ov?ch ochran

13:00-14:00 LIVE ABB: O praktickém pou?ití spolehliv?ch styka?? AF
18.06.2020
09:00-14:30 BRNO - Obsluha a práce na elektrick?ch za?ízeních dle ?SN EN 50110-1 ed. 3 a komentá?e TNI 34 3100

11:00-12:00 LIVE PHOENIX: Pát? díl workshopu se zamě?í na zhasínání světel u pohybov?ch ?idel p?i ne?innosti

13:00-14:00 LIVE TECO: Uplatnění FOXTROTu v projektech bytov?ch dom?
23.06.2020
09:00-10:00 ClickMeeting HAGER: Rozvádě?e a úplné kryty dle norem ?SN EN 61439-1/-3 a ?SN EN 60670-24

09:00-13:00 PARDUBICE - Normy a legislativa v elektrotechnice

13:00-14:00 LIVE EATON: Moderní elektroinstalace xComfort bez zbyte?ného sekání
24.06.2020
09:00-14:00 BRNO - Ukládání elektroinstalace na ho?lavé podklady v d?evostavbách a zděn?ch stavbách 2020

09:00-14:00 PRAHA - Malé rozvádě?e – praktické ově?ování a p?íprava dokumentace

11:00-12:00 LIVE eDEHN#27: Parametry vněj?ího LPS

14:45-18:30 PLZE? - Odborn? seminá? cechu plzeňského regionu
25.06.2020
09:00-14:00 BRNO - Vzorové revizní zprávy, revize spot?ebi??, EZ a elektroinstalací

13:00-14:00 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT ?ídit ve?ejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii
29.06.2020
09:00 - BRNO - ?vod do projektování elektroinstalací
30.06.2020
BRNO - ?vod do projektování elektroinstalací - 15:30

09:00-10:00 ClickMeeting HAGER: Zrychlete si elektroinstalaci s bez?roubov?m systémem quickconnect

13:00-14:00 LIVE EATON: Návrh a v?roba v?konov?ch rozvádě?? xEnergy Basic
Dopo?ty kov?
Platné od
25.06.2018
do 24.06.2020
měd 104.50 K?
hliník 27.30 K?
Více informací zde... !
Události
BRNO - Ukládání elektroinstalace na ho?lavé podklady v d?evostavbách a zděn?ch stavbách 2020
Brno, sál C, kongresové centrum, Brněnské v?stavi?tě (BVV) V?stavi?tě 405/1, 647 00,
24.06.2020
PRAHA - Malé rozvádě?e – praktické ově?ování a p?íprava dokumentace
Praha, Hotel Pramen Za ?ern?m mostem 362/3,
24.06.2020
LIVE eDEHN#27: Parametry vněj?ího LPS
www.elektrika.tv,
24.06.2020
PLZE? - Odborn? seminá? cechu plzeňského regionu
Plzeň, Areál SOUE, pavilon 8, sál 1, Vejprnická 56,
24.06.2020
BRNO - ?vod do projektování elektroinstalací
Brno, Santon - Orea Resort, P?ístavní 38, 635 00 Brno-Bystrc,
29.06.2020
BRNO - ?vod do projektování elektroinstalací
Brno, Santon - Orea Resort, P?ístavní 38, 635 00 Brno-Bystrc,
30.06.2020
BRNO - Vněj?í vlivy
u?ebna LPE s.r.o. Nad P?ehradou 2, Brno,
15.07.2020
BRNO - Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu
u?ebna LPE s.r.o. Nad P?ehradou 2, Brno,
20.07.2020
PARDUBICE - kurz Vyhlá?ky ?. 50/1978 Sb.
Pardubice, D?m kultury Dukla, Gorkého 2573,
3.09.2020
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
 
T?denní p?ehled
P?ihla?te si pravidelné zasílání t?denního p?ehledu
Vyhledávání
Hledan? text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Vybrané funkce zdarma
Které t?i funkce nov?ch videopo?ad? chcete zdarma?
Cel? záznam
Sest?ih záznamu
Stopá? záznamu
Audioverze záznamu
Textov? p?epis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
V?sledky budou zve?ejněny později

[ V?sledky | Hlasování ]
Hlas? : 1038
Tirá?

Neomezen? náklad pro ?esky a slovensky hovo?ící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933